Köpt ett äldre hus? Kontrollera radonhalten!

Radon är en osynlig och luktfri gas som finns naturligt omkring oss och bildas när det radioaktiva grundämnet radium sönderfaller. När radonet i sin tur sönderfaller bildas så kallade radondöttrar som är radioaktiva metallatomer. Det är dessa som fastnar på damm som följer med inandningsluften ner i våra lungor. Radon orsakar ungefär 450 fall av lungcancer om året i Sverige. Därför är det viktigt att utföra en radonsanering om man vet med sig att huset innehåller radon.

Radonsanering Stockholm

Mätning av radon

Eftersom att gasen både är luktfri och osynlig är det enda sättet att ta reda på om det finns radon i huset att mäta radonhalten. Mätetalet för radonhalt är Becquerel per kubikmeter inomhusluft. 1 Bq/m3 betyder att en atom sönderfaller per sekund i varje kubikmeter luft. Radon i hus kan komma från marken, byggnadsmaterialet och även från vattnet.

Ju längre tid du vistas i ett radonhus och ju högre halter du utsätter dig för, desto större är risken för att du blir drabbad. Sänker man radonhalten i alla hus som har över 200 Bq/m3 kan man på längre sikt undvika cirka 200 lungcancerfall varje år. Du bör sanera ditt hus om mätningen visar att det finns mer än 200 Bq/m3 i inomhusluften.

Olika radonkällor

Det finns tre källor till höga radonhalter:

  1. Markradon

Marken är den allra vanligaste radonkällan. Många kommuner har undersökt förekomsten av markradon och det kan därför vara en bra idé att höra sig för med miljö- eller hälsoskyddskontoret om du vill veta ifall riskabla nivåer av radon upptäckts inom ett visst område.

  1. Byggmaterialet

Byggnadsmaterial som innehåller sten avger någon halt av radon. I de allra flesta fall är nivåerna så låga att de inte medför några risker, men det finns undantag. Blåbetong som användes mellan 1929- 1970-talet är baserat på alunskiffer som avger höga nivåer av radon. Nyare byggmaterial innebär inte någon radonrisk.

  1. Radon i hushållsvattnet

Kommunalt dricksvatten innehåller nästan aldrig några högre halter av radon, men privata borrade brunnar kan göra det. Förhöjda radonhalter i dricksvattnet kan vara ett tecken på att det finns ett radonproblem även i luften i huset.

Radonsanering i Stockholm

Om du misstänker att du har radon i vattnet eller i marken så kan du beställa en radonmätare som mäter radonhalten i din bostad. Om din bostad visar sig ha förhöjda värden av radon bör du radonsanera din bostad.